Praktijk Heart vs. Brain - Coaching                            
 

 Algemeen

Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede alle informatie die op de site staat, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Privacystatement

Bij het verlenen van mijn diensten vanuit praktijk Heart vs. Brain, verwerk ik jouw persoonsgegevens. Om je te informeren hoe ik met jouw persoonsgegevens omga is deze privacyverklaring opgesteld. Voor de verwerking van persoonsgegevens, rapportages en het beveiligd versturen van vragenlijsten maak ik gebruik van het softwareprogramma: Mijn DiAd. 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Ellen Verdenius, eenmanszaak, KvK 71910050, info@heartvsbrain.nl

Praktijk Heart vs. Brain gevestigd te Ens is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 7910050, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe praktijk Heart vs. Brain met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie praktijk Heart vs. Brain persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cliënten;
 2. bezoekers aan de praktijk Heart vs. Brain;
 3. bezoekers van www.heartvsbrain.nl;
 4. alle overige personen die met praktijk Heart vs. Brain contact opnemen 

Verwerking van persoonsgegevens

Praktijk Heart vs. Brain verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een gesprek of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens en rapportages;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

Doeleinden verwerking

Praktijk Heart vs. Brain verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een begeleidingsovereenkomst, begeleiding en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

Rechtsgrond

Praktijk Heart vs. Brain verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een begeleidingsovereenkomst
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een begeleidingsdossier bij te houden of het BSN te registreren;

Persoonsgegevens delen met derden

Praktijk Heart vs. Brain deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de begeleiding (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Praktijk Heart vs. Brain deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Bewaren van gegevens

Praktijk Heart vs. Brain bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Praktijk Heart vs. Brain hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. (financieel-)administratieve begeleidingsgegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

Wijzigingen privacystatement

Praktijk Heart vs. Brain kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van praktijk Heart vs. Brain gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht praktijk Heart vs. Brain te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met E. Verdenius door een e-mailbericht te sturen naar info@heartvsbrain.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop praktijk Heart vs. Brain persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met E. Verdenius door een e-mailbericht te sturen naar info@heartvsbrain.nl. Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).